K/3 E课堂--K/3 WISE V15.0最新课程
本帖最后由 CAR. 于 2018-11-30 编辑

K/3 E课堂--K/3 WISE V15.0最新课程全新来袭

downloadfile - 副本 (2).jpg


K/3 WISE V15.0最新课程观看链接:
1、K/3 WISE V15.0总账:    http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1379#pid=5225
2、K/3 WISE V15.0固定资产:    http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1380#pid=5232
3、K/3 WISE V15.0现金管理:    http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1381#pid=5231
4、K/3 WISE V15.0报表:    http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1390#pid=5256
5、K/3 WISE V15.0应收款:    http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1402#pid=5297

6、K/3 WISE V15.0现金流量表:    http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1030#pid=4456
7、K/3 WISE V15.0供应链整体初始化:    http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1377#pid=5208
8、K/3 WISE V15.0仓存管理:    http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1099#pid=4627
9、K/3 WISE V15.0采购管理:    http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1382#pid=5241   

10、K/3 WISE V15.0委外加工管理:    http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=347   
11、K/3 WISE V15.0委外加工与暂估:  http://club.kingdee.com/club/cloudschool/course?cid=1004
12、K/3 WISE V15.0销售管理:    http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1400#pid=5286
13、K/3 WISE V15.0生产任务管理:    http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1399#pid=5276
14、K/3 WISE V15.0MPS与MRP课程、MTO计划:    http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1008#pid=4305
15、K/3 WISE V15.0业务预算:    http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1391#pid=5259
16、K/3 WISE V15.0费用管理及网上报销:    http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1462#pid=5445
17、K/3 WISE V15.0资产购置:     http://club.kingdee.com/club/cloudschool/course?cid=1091#pid=4613
18、K/3 WISE V15.0资金预算:   http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1480#pid=5486
19:K/3 WISE V15.0费用预算:   http://club.kingdee.com/club/cloudschool/course?cid=1481#pid=5492

20、K/3 WISE V15.0合并报表:http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1489#pid=5517
21、K/3 WISE V15.0质量管理:    http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1401#pid=5295
22、K/3 WISE V15.0标准成本交流分享:    http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1397#pid=5272
23、K/3 WISE V15.0作业成本:    http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1403#pid=5307  
24、K/3 WISE V15.0供应商协同:    http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1465#pid=5452
25、K/3 WISE V15.0经销商门户:    http://club.kingdee.com/club/cloudschool/course?cid=1485#pid=5502
26、K/3 WISE V15.0计划与物控:    http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1098#pid=4625
27、K/3 WISE V15.0进出口管理:    http://club.kingdee.com/club/cloudschool/course?cid=1487#pid=5510
28、K/3 WISE系统管理员:    http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1455#pid=5428
29、K/3 WISE账套分拆:    http://club.kingdee.com/club/cloudschool/course?cid=1034#pid=4481

30、K/3 WISE性能优化:     http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=2&cid=330#pid=1817
31、K/3 WISE V15.0智能财务--扫描记账与录单解决方案:   
http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1383#pid=5247
32、K/3 WISE V15.0阿米巴经营解决方案:    http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1387#pid=5254
33、K/3 WISE V15.0新功能--智能WMS手机扫码解决方案:  
http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1374#pid=5196

34、K/3 WISE V15.0合并账务:
http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1518#pid=5590
35、K/3 WISE V15.0实际成本:
http://club.kingdee.com/club/newclub/school/course?product_id=3&cid=1522#pid=5599
15人打赏
共89K币
微信扫一扫
分享
举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

 • 吴康明 管理员 26
  2019-04-24 显示全部楼层
  欢迎大家学习!课程全部是免费的!
 • 已臻大成 已臻大成 沙发
  2018-10-15 显示全部楼层
  支持
 • 测试_2 略有小成 板凳
  2018-10-15 显示全部楼层

  一起带我一个
 • 测试_2 略有小成 地板
  2018-10-15 显示全部楼层
  一起吗
 • chinadingwei 略知一二 5
  2018-10-15 显示全部楼层
  不应该收费哦,这个很不合理!
 • 鸭梨三大 初来乍到 6
  2018-10-15 显示全部楼层
  这还收钱、 金蝶是有多穷。。
 • 桃太郎 略知一二 7
  2018-10-16 显示全部楼层
  还要收费呀
 • 石春颖 初来乍到 8
  2018-10-16 显示全部楼层
  在服务期的客户应该开免费观看功能
 • 已臻大成 已臻大成 9
  2018-10-17 显示全部楼层
  支持